• Dansk
  • English

Videncentre, forskningsinstitutioner & offentlige myndigheder

Centeret vil beskæftige sig med de samme emneområder og typer af opgaver som de to hidtidige organisationer – dvs. social og sundhed, børn og familie, ældre, beskæftigelse, uddannelse samt økonomi og administration.

 

EVA - Danmarks EvalueringsinstitutEVA
Statslig organisation, der arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser.
EVA-rapporter med underliggede undersøgelser og statistikker kan findes på hjemmesiden.

 

Socialstyrelsens Vidensportal Socialstyrelsens vidensportal
Vidensportalen er Socialstyrelsens indgang til aktuel viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap.
Målgruppen er beslutningstagere, professionelle og studerende på socialrådgiver- og pædagoguddannelserne.

 

VIVE

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 
VIVE er et resultat af sammenlægningen af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) og SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd).
VIVE skal som forskningsinstitution bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor.

 

DPU Viden - viden og værktøjer fra DPU  DPU Viden og værktøjer
DPU Viden er DPUs formidlingsside om den forskning, der foregår på DPU. Du kan finde forskningsformidling om en række temaer, der er relevante for både pædagog- og lærerstuderende fx.: børn, familie og dagtilbud, børneliv,  daginstitutioner, inklusion og specialpædagogik, socialt udsatte og forældre.

 

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning formidler viden om god uddannelsespraksis og udarbejder forskningskortlægninger og systematiske reviews.
Du kan også søge i Evidensbasen, der indeholder danske og internationale systematiske reviews.

 

Statens Institut for Folkesundhed  Statens Institut for folkesundhed
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut, som forsker i folkesundhed, sundhedsfremme samt børn og unges trivsel.
På hjemmesiden kan du finde informationer om deres forskning, statistik, online dokumenter, samt links til nationale og internationale hjemmesider om folkesundhed.
 

Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen
Hjemmeside om og fra Danmarks øverste sundhedsansvarlige myndighed. På hjemmesiden kan du via faglige indgange finde relevant information fra styrelsen.
De faglige indgange er: Planlægning, Kvalitet & tilsyn, Forebyggelse, Uddannelse, samt Statistik.

 

Ankestyrelsen 
Ankestyrelsen er øverste klageinstans og praksiskoordinerende inden for velfærdsområdet. De træffer afgørelser i ca. 19.000 klagesager hvert år og fastlægger praksis på landsplan ved blandt andet at offentliggøre vores principielle afgørelser.
På hjemmesiden finder du afgørelser, sagsforløb, praksisundersøgelser, analyser og statistik samt publikationer. 

 

Børne og Socialministeriet
På ministeriets hjemmeside kan du finde information om ministeriet områder. Børne- og Socialministeriet

Du kan finde Lovstof, Tal & Fakta, samt online publikationer.

 

Sundheds- og Ældreministeriet Sundhed- og Ældreministeriet
Hovedindgang til en omfattende samling af oplysninger om ministeriet og ministeriets arbejdsområder.

 

KL - Kommunernes Landsforening 
KL er en medlems- og interesseorganisation for de 98 danske kommuner. 
På hjemmesiden debatteres aktuelle emner og udvikling i div. fagområder følges tæt. Der er desuden link til publikationer og vejledninger publiceret af KL.

 

 

HistorieLab HistorieLabCentrets hovedfokus er at styrke historiefaget i grundskolen og bidrage til at skabe en engagerende og faglig stærk undervisning.
Find Radar - historiedidaktisk tidsskrift, undervisningsforløb, kildebank, videoer mm.