E-ressourcer A-Å

Samlet overblik de centrale ressourcer, som biblioteket har købt adgang til & en række centrale gratis kilder:

Alfabetisk liste over e-ressourcer:

Academic Search Premier
Artikeldatabase, der dækker alle fagområder.

Ankestyrelsen
Øverste klageinstans og praksiskoordinerende inden for velfærdsområdet.

Bibliotek.dk
Fælles database til de danske biblioteker, med bl.a. artikelbasen med henvisninger til danske artikler.

Bibliotekssøk
Den norske udgave svarende til bibliotek.dk.

Børne og Socialministeriet
Den centrale forvaltning af det sociale servicesystem samt opgaver vedrørende integration.

CFU
Center for Undervisningsmidler udlåner læremidler til lærerstuderende.

CINAHL Complete
Sundhedsfaglig databas inden for sygepleje, ergoterapi, fysioterapi, radiografi og tilgrænsende fagområder.

Clio Online
Undervisningsportaler til fagene i folkeskolen, som indeholder et undervisningsystem til alle klassetrin.

Cochrane
Database om virkning af behandling og forebyggelse i sundhedsvæsenet.
Vejledning

Cristin
Publiceret litteratur, projekter mv. fra norske universiteter, høgskoler og andre offentlige forskningsinstitioner.

Danmarks Statistik
Officiel statistik, som beskriver det danske samfund.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Formidler viden om god uddannelsespraksis og udarbejder forskningskortlægninger og systematiske reviews. Mulighed for at søge i Evidensbasen, der indeholder danske og internationale systematiske reviews.

Den Danske Forskningsdatabase
Publikationer og forskningsresultater hovedsagligt fra universiteter.

eBook Academic Collection
Database med onlineadgang til bøger indenfor en lang række emner.

EMU - Danmarks Undervisningsportal
Informationer om undervisning i Danmark. Inspiration til undervisning med fokus på gode eksempler og aktuelle temaer.

ERIC - Education Resources Information Center
Database med videnskabelig litteratur inden for det pædagogiske område og beslægtede fagområder.

Det Etiske Råd
Rådgiver og skaber debat om etiske spørgsmål indenfor sundhedsområdet.

Euro Stat
Statistiske oplysninger om EU-landene.

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
Evaluering og udvikling af dagtilbud, skoler og uddannelser.

Filmcentralen
Filmcentralen giver dig adgang til film på nettet til brug i undervisningen.

Folketinget
Information og nyheder fra og om Folketinget.

Google Scholar
Søgemaskine med fokus på videnskabelig litteratur.

Gyldendals fagportaler 
Fagportal med undervisningsmaterialer: undervisningsforløb, faglige redskaber, opgaver, teori og en lang række digitale resurser.

Idunn
Norsk tidsskriftsdatabase med artikler i fuldtekst f.eks. Norsk Pedagogisk Tidsskrift og Nordisk Sygeplejeforskning.

KL - Kommunernes Landsforening
Privat interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner.

Libris
En national søgetjeneste med information om titler på de svenske biblioteker.

MedlinePlus
Linksamling til kvalitetsvurderede websider inden for sundhedsvidenskab.

Norart
Artikelbasen med henvisninger til norske og nordiske artikler.

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
Database over kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.

Oria (tidligere BIBSYS)
En fælles portal til det samlede materialet som findes ved de fleste norske fag- og forskningsbiblioteker. Suppleret med materiale fra åbne kilder.

OT Seeker
Sundhedsfaglig databas inden for ergoterapi.

Patientforeninger
Alfabetisk liste over patientforeninger.

PEDro
Sundhedsfaglig database inden for fysioterapi.

PsycINFO
Database inden for psykologi, psykiatri og bl.a. antropologi. Der er adgang til en stor del af artiklerne i fuld tekst.

PubMed
Sundhedsfaglig database inden for sundhedsvidenskaberne.

Region Syddanmark
Information om regionens aktiviteter, initiativer og beslutninger.

Retsinformation
Statens juridiske informstionssystem, der indeholder alle danske love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. og Folketingets dokumenter.
Vejledning

Science Direct
Tidsskriftspakker der dækker en bred vifte af fagområder.

Skolelove
Gældende og historiske love.

Socialpædagogernes vidensbank 
Viden om socialpædagogisk arbejde: praksisfortællinger, brugerfortællinger, forskning, dokumentation, udviklingsarbejde mv.

Socialstyrelsens vidensportal
Vejleder kommunerne indenfor følgende områder: børn og unge, handicap, hjælpemidler og socialpsykiatri, udsatte og ældre.

SocINDEX with Full Text
Sociologisk forskningsdatabase, der medtager artikler og bøger.

Sociological Abstract
Database med henvisninger til central international sociologisk litteratur samt beslægtede fagområder.

Springer
Tidsskriftspakker der dækker en bred vifte af fagområder.

Sproget.dk
Hjemmeside for dansk sprog indeholdende retskrivningsregler m.v.

Statens Institut for Folkesundhed
Forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed, sundhedsfremmer samt børn og unges trivsel. Indeholder statistik og forskningsresultater.

Statens Serum Institut 
Instituttet sikrer forskningsbaseret sundhedsdokumentation, rationel udnyttelse af IT i sundhedsvæsenet og beredskab i relation til bl.a. smitsomme sygdomme.

Statistikbanken
Officiel statistik som detaljeret beskriver det danske samfund.

Sundheds-  og Ældreministeriet
Ministeriet ansigt udadtil og hovedindgang til en omfattende samling af oplysninger om ministeriet og ministeriets arbejdsområder.

Sundhedsstyrelsen 
Øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark, hvis opgaver er at skabe de bedste sundhedsfaglige rammer for behandling og forebyggelse i samarbejde med belsutningstagere.

SveMed+
Nordisk artikelbase inden for det sundhedsfaglige område.

Teacher Reference Center
Lille database (ca. 280 tidsskrifter) med lærerfaglige artikler.

UC Viden 
Portal for professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter.

UC Viden - Studenterprojekter
Studenterprojekter skrevet ved professionshøjskoler i Danmark.

Ulrichsweb
Ulrichsweb er en tidsskriftsregistrant, som indeholder over 300000 magasiner og tidsskrifter.

Visible Body
Visible Body er et digitalt anatomisk og fysiologisk atlas i 3D-format.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
VIVE er et resultat af sammenlægningen af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) og SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd).

WHO - publications
Fri adgang til udgivelser fra Verdenssundhedsorganisationen (World health Organization).

Wiley online Library
Tidsskriftpakke målrettet de sundhedsfaglige uddannelser, men også andre fagområder er repræsenteret.