• Dansk
  • English

Databaser & websider A-Å

Samlet overblik de centrale ressourcer, som biblioteket har købt adgang til & en række centrale gratis kilder.


Alfabetisk liste over e-ressourcer:

Academic Search Premier
Artikeldatabase, der dækker alle fagområder.

ACM Digital Library 
Amerikansk IT-forskningsnetværk. Via ACMs 'Digital Library' søges i tidsskriftarkiv om informationsteknologi og programmering. Kontakt biblioteket for adgang til fuldtekst.

Ankestyrelsen
Øverste klageinstans og praksiskoordinerende inden for velfærdsområdet.

APA PsycINFO
Database inden for psykologi, psykiatri og bl.a. antropologi. Der er adgang til en stor del af artiklerne i fuld tekst.

Bibliotek.dk
Fælles database til de danske biblioteker, med bl.a. artikelbasen med henvisninger til danske artikler.

Bibliotekssøk
Den norske udgave svarende til bibliotek.dk.

Bisnode
Indeholder datanyheder, analyser om erhvervslivet og forbrugere samt biografier over personer i den private og offentlige sektor. 

Business Source Complete
Én af de mest anerkendte forskningsdatabaser inden for business området (ledelse, økonomi, revision mv.)

BYG-ERFA
Byggeteknik. Indeholder beskrivelser af de fleste byggetekniske udfordringer og forklarer, hvordan de håndteres. Hvert erfaringsblad beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet. 

Bygningsrreglementet
Indeholder lovkravene til byggeri - herunder brandsikring

Børne og Socialministeriet
Den centrale forvaltning af det sociale servicesystem samt opgaver vedrørende integration.

Børsen
Erhvervslivets nyhedsmedie.

CFU
Center for Undervisningsmidler udlåner læremidler til lærerstuderende.

CINAHL Complete
Sundhedsfaglig databas inden for sygepleje, ergoterapi, fysioterapi, radiografi og tilgrænsende fagområder.

Cochrane
Database om virkning af behandling og forebyggelse i sundhedsvæsenet. Vejledning

Cristin
Publiceret litteratur, projekter mv. fra norske universiteter, høgskoler og andre offentlige forskningsinstitioner.

CVR - Det Centrale Virksomhedsregister
Statens register for virksomhedsoplysninger

Danmarks Statistik
Officiel statistik, som beskriver det danske samfund.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Uddannelsespraksis, forskningskortlægninger og systematiske reviews. Mulighed for at søge i Evidensbasen, der indeholder danske og internationale systematiske reviews.

Dansk Standard  - Standard Distribute
Danmarks standardiseringsorganisation varetager såvel national som international standardisering.

Den Danske Forskningsdatabase
Forskningsdatabasen er lukket d. 1.1.2021. Istedet henviser portalen til de enkelte institutioners vidensportaler.

DIF - Danmarks Idrætsforbund
Formidler analyser, rapporter og nyheder inden for dansk idræt.

DOAJ- Directory of Open Access Journals 
Directory of  Open Access Journals er en platform for videnskabelige Open Access tidsskrifter inden for alle fagområder.

Doingbusiness
Doingbusiness måler og analyser, hvor let det er at starte en virksomhed op i 190 økonomier.

DTU - Fødevareinstituttet
Forsker i og formidler løsninger inden for fødevarer og sundhed

DTU - Fødevareinstituttet Fødevaredata
Offentlig fødevaredatabase, med data om fødevare

eBook Academic Collection

eBook Collection
Ebogdatabase med grund- og lærebøger på engelsk.

EBSCO Discovery Service
Mulighed for systematisk søgning i den databrønd, der ligger til grund for 'Internationale artikler'

EjendomDanmarks lovportal
Domme og afgørelser vedr. ejendomme samt nogle bøger, bl.a. om værdiansættelse

Ejendomsstatistikken
Statistik om ejendomsmarkedet

Embase
Sundhedsfaglig database indenfor biomedicin og farmakologi foruden relaterede fagområder så som fysioterapi, ernæring og ergoterapi. Embase er en europæisk pendant til PubMed.

EURO-lex
Adgang til EU-lovgivning på 24 sprog.

ERIC - Education Resources Information Center
Database med videnskabelig litteratur inden for det pædagogiske område og beslægtede fagområder.

Det Etiske Råd
Rådgiver og skaber debat om etiske spørgsmål indenfor sundhedsområdet.

Euro Stat
Statistiske oplysninger om EU-landene.

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
Evaluering og udvikling af dagtilbud, skoler og uddannelser.

FacilityTech
Målrettet arbejdet med renovering, drift og vedligehold af bygninger.

Filmcentralen
Filmcentralen giver dig adgang til film på nettet til brug i undervisningen.

FinansWatch
Nyhedssite til alle med interesse for den finansielle sektor.

Færselsstyrelsen
Styrelsen administrerer store dele af færdsels- og transportlovgivningen.

Fødevarestyrelsen
Varetager regler på veterinær- og fødevareområdet.

FødevareWatch
Uafhængige informationer om føde- og levnedsmiddelindustrien.

Google Scholar
Søgemaskine med fokus på videnskabelig litteratur.

GreenFILE 
Artikeldatabase om mennskets indvirkning på miljøet fx bæredygtigt byggeri, forurening, vedvarende energi, bæredygtigt landbrug og genbrug.

Horesta
Hotel, restaurant- og turisterhvervets portal med nyheder, rapporter og statistik.

HortiAdvice (tidligere 'GartneriRådgivningen)
Rådgivning inden for gartneri, frugtavl, grønsags- og planteskoleproduktion.  

Idunn
Norsk tidsskriftsdatabase med artikler i fuldtekst f.eks. Norsk Pedagogisk Tidsskrift og Nordisk Sygeplejeforskning.   

IEEE Xplore
Forskningslitteratur inden for IT og computer science, multimedia, elektronik

InfoMedia
Dansk tidsskriftsarkiv

Institut for Fødevare- og ressourcerøkonomi (IFRO)
Forskellige forskningsmiljøer samarbejder og formidler tværfaglig forskning inden for forskellige interesseområder.

Institut for Geovidenskab
Analyser og udgivelser inden for emnerne skov, natur, geologi mv.

Invio
Dansk innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi

Karnov
Adgang til dansk lovgivning, herunder 'Ugeskrift for Retsvæsen' og tidsskrifter inden for retspraksis.

KL - Kommunernes Landsforening
Privat interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner.

Landbrugsstyrelsen
Hører under miljøministeriet og arbejder med tilskud, vejledning og regulering af erhvervs- og miljøpolitik.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Libris
En national søgetjeneste med information om titler på de svenske biblioteker.

Marketline Advantage
Oplysninger om virksomheder, brancher, økonomi, produkter og lande. Indeholder Industri Profiler, Forbrugermarkeds Database, SWOT - og PESTLE analyser og landeprofiler. Opdateres dagligt.

Maskinbladet
3 tidsskrifter målrettet den professionelle landmand. (Agro, Bovi, Hyo)

MedlinePlus
Linksamling til kvalitetsvurderede websider inden for sundhedsvidenskab.

Molio - Byggeriets videnscenter 
Websiden indeholder bl.a.: Molio prisdata & Byggedata, HFB:byggeriets produktdatabase, Beskrivelsesværktøjet fra Molio (tidl. bips): branchestandard for byggeriets beskrivelser.

Norart
Artikelbasen med henvisninger til norske og nordiske artikler.

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
Database over kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.

OECD iLibrary
OECD iLibrary giver adgang til uvurderlige publikationer, når du laver økonomisk landeanalyse, bl.a. makroøkonomiske nøgletal, analyser af uddannelse, arbejdsmarkedet, pension, landbrugsudvikling osv.

OpenDissertations

Orbis 
Virksomhedsdatabase med finansielle nøgletal, brancheinformationer på virksomheder fra hele verden. Mulighed for 'peer analysis'.

Organic Eprints
Open access til publikationer om økologiske fødevarer og landbrug.

Oria (tidligere BIBSYS)
En fælles portal til det samlede materialet som findes ved de fleste norske fag- og forskningsbiblioteker. Suppleret med materiale fra åbne kilder.

OT Seeker
Sundhedsfaglig databas inden for ergoterapi.

Passport
I Passport (tidligere EuroMonitor) kan du finde markedsrapporter, markedstatistik og forbrugeranalyser på lande- og regionsniveau. Fokus er forbrugsvarer.

Patientforeninger
Alfabetisk liste over patientforeninger.

PEDro
Sundhedsfaglig database inden for fysioterapi.

Proff.dk -  the business finder
Dansk B2B portal over danske virksomheders økonomiske nøgletal og nøglepersoner. 

PsycINFO - OBS! PsyciNFO har ændre navn til APA PsycINFO
Database inden for psykologi, psykiatri og bl.a. antropologi. Der er adgang til en stor del af artiklerne i fuld tekst.

PubMed
Sundhedsfaglig database inden for sundhedsvidenskaberne.

Regional Business News 
Regional Business News indeholder artikler i fuldtekst fra ca. 100 business tidsskrifter, aviser og nyhedslister fra USA og Canada.

Retsinformation
Statens juridiske informstionssystem, der indeholder alle danske love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. og Folketingets dokumenter. Vejledning

SBI-Anvisninger 
En SBi-anvisning er en publikation om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med god praksis.

Science Direct
Tidsskriftspakker der dækker en bred vifte af fagområder.

Scopus 
Scopus er en akademisk database med abstracts, referencer og citationer af peer-reviewed litteratur indenfor samfundsfag, humaniora, teknologi, naturvidenskab og medicin.

Seges
Videns- og innovationshus som beskæftiger sig med alt vedr. landbrugsdrift.

Skolelove
Gældende og historiske love.

Socialpædagogernes vidensbank 
Viden om socialpædagogisk arbejde: praksisfortællinger, brugerfortællinger, forskning, dokumentation, udviklingsarbejde mv.

Socialstyrelsens vidensportal
Vejleder kommunerne indenfor følgende områder: børn og unge, handicap, hjælpemidler og socialpsykiatri, udsatte og ældre.

SocINDEX with Full Text
Sociologisk forskningsdatabase, der medtager artikler og bøger.

Sociological Abstract
Database med henvisninger til central international sociologisk litteratur samt beslægtede fagområder.

SparEnergi
Energistyrelsens hjemmeside med gode råd om el, varme og energirigtige løsninger.

Springer
Tidsskriftspakker der dækker en bred vifte af fagområder.

Statens Institut for Folkesundhed
Forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed, sundhedsfremmer samt børn og unges trivsel. Indeholder statistik og forskningsresultater.

Statens Serum Institut 
Instituttet sikrer forskningsbaseret sundhedsdokumentation, rationel udnyttelse af IT i sundhedsvæsenet og beredskab i relation til bl.a. smitsomme sygdomme.

Statistikbanken
Officiel statistik som detaljeret beskriver det danske samfund.

Sundheds-  og Ældreministeriet
Ministeriet ansigt udadtil og hovedindgang til en omfattende samling af oplysninger om ministeriet og ministeriets arbejdsområder.

Sundhedsstyrelsen 
Øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark, hvis opgaver er at skabe de bedste sundhedsfaglige rammer for behandling og forebyggelse i samarbejde med belsutningstagere.

SveMed+
Nordisk artikelbase inden for det sundhedsfaglige område.

Taylor & Francis
Tidsskriftspakke der dækker alle fagområder, dog med fokus på samfundsvidenskab og pædagogik.

Teacher Reference Center
Lille database (ca. 280 tidsskrifter) med lærerfaglige artikler.

Tech Management
Ledelsesmæssigt fokus på nye teknologier, implementering af forandringer og projektledelse.

Teknologisk institut
Udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden.

TRÆCad  
Tegningsdatabasen med over 400 gennemarbejdede løsninger til træhusbyggeri og til trækonstruktioner i huse af andre materialer. Kontakt UCL UCL Biblioteket Seebladsgade(link sends e-mail) for login oplysninger

UC Viden 
Portal for professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter.

UC Viden - Studenterprojekter
Studenterprojekter skrevet ved professionshøjskoler i Danmark.

Ulrichsweb
Ulrichsweb er en tidsskriftsregistrant, som indeholder over 300000 magasiner og tidsskrifter.

Visible Body
Visible Body er et digitalt anatomisk og fysiologisk atlas i 3D-format. Læs hvordan du få adgang og søger i Visible Body

Visit Denmark
Nyeste viden om tendenser og udvikling i turismebranchen, både i Danmark og internationalt.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
VIVE er et resultat af sammenlægningen af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) og SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd).

WHO - publications
Fri adgang til udgivelser fra Verdenssundhedsorganisationen (World health Organization).

Wiley online Library
Tidsskriftpakke målrettet de sundhedsfaglige uddannelser, men også andre fagområder er repræsenteret.

Women's Studies International